П`ятниця, 24.05.2019, 06:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Верхньоланнівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів                          Карлівської районної ради Полтавської області

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 8
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Освітня програма

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

___________ Н.М.Строна

 

 

 

Освітня програма

Верхньоланнівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Карлівської районної ради

Полтавської області

 

 

 

 

Погоджено

на педагогічній раді

Верхньоланнівської

ЗОШ І-ІІ ступенів

Протокол №5

від 25.05.2018

 

Освітня програма Верхньоланнівської ЗОШ І-ІІ ступенів Карлівської районної ради розроблена на виконання Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462, Державного стандарту початкової освіти на компетентнісній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392.

Освітню програму складено:

  • для 1 класу – за базовим навчальним планом початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (додаток 2 до Стандарту);
  • для 2-4 класів за типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 (таблиця 1).

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних, психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

Навчальний план початкової освіти визначає обсяг навчального навантаження здобувачів освіти та дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає гранично допустиме навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями. При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-му класі – 35 хв., у 2-4 класах – 40 хв.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-деннм навчальним тижнем.

Відповідно до листа та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, які затверджені наказом МОН України від 29.05.2015 №584.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Державна підсумкова атестація здобувачів освіти проводиться в формі контрольних робіт з метою проведення Моніторингу освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти І ступеня та якості освіти 4-го класу.

Для 5-9 класів освітню програму складено на 2018-2019 н.р. за Типовою освітньої програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 20 .04.2018 №405 (таблиця 12).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети, які охоплюють інваріантну складову, передбачену таблицею 12 Типової освітньої програми.

Наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Відповідно до мети та загальних цілей окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямована на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної, активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі між предметних і внуртішньопредметних зв’язків. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Базова середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах, які затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 №804 та від 23.10.2017 №1407.

Основними формати організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусія, урок з навчаннм одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів і освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Як передбачено ст..34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників основної школи.

Державна підсумкова атестація здобувачів освіти проводиться з метою проведення Моніторингу освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня та якості освіти 9-го класу.

Освітня  програма для 1 класу на 2018-2019 н.р.

Освітня  програма для 2 - 4  класу на 2018-2019 н.р.

Освітня  програма для 5, 7 , 8  класу на 2018-2019 н.р.

Освітня  програма для 6 класу на 2018-2019 н.р.

Освітня  програма для 9 класу на 2018-2019 н.р.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Національна дитяча гаряча лінія

Copyright MyCorp © 2019
uCoz


Національна дитяча гаряча лінія